خرید نرم افزار نیکویار

سامانه مدیریت خیریه نیکویار

موارد خرید
نسخه پایه
حسابداری نقدی و غیر نقدی
مدیریت انبار
مدیریت تماس
مدیریت مشتریان
مدیریت گزارشات
نصب لوکال تک کاربر
نصب شبکه دو کاربر
نصب شبکه سه کابر و بیشتر
نصب آنلاین
حسابداری
پشتیبانی 8-2
پشتیبانی 8-8
پشتیبانی 24